การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำโครงการแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 และการติดตามผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม