การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม และในการประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตร